Pro veřejnost

Úvod

Lidé bez domova potřebují naši pomoc. Jsou často křehcí nebo nemocní a mnohdy z různých důvodů nedosáhnou na pomoc ze strany státu a obce, která je dostupná ostatním. Každá pomoc poskytovaná s pochopením pro konkrétní situaci osoby bez domova a její specifické potřeby je důležitá. V určitých situacích může dokonce zachránit lidský život. 

Celý tento dokument vznikl jako součást projektu „Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212 a je určen zejména pro laickou veřejnost a občanské iniciativy, které se chtějí pomoci lidem bez domova.

Metodika poskytuje návody, jak postupovat při kontaktu s lidmi bez domova. Metodika má doporučující charakter; vychází z dobrých praxí a není závazným předpisem. 

Metodika je součástí nového nástroje pro pomáhající z řad laické veřejnosti, který je k dispozici na portálu Bez domova”. Ten obsahuje nejen návody v základní oblasti první pomoci, materiální pomoci, seznam pomáhajících organizací, ale také nejčastější situace, se kterými se můžete při pomoci osobám bez domova setkat. 

Tato metodika používá primárně 3 zdroje pomoci (na které se budeme dále odkazovat v textech), které slouží k open-source využití:

 1. Základním rozcestníkem je portál “Bez domova”, který vás nasměruje na jednotlivé oblasti podle toho, zda hledáte pomoc anebo chcete pomáhat. Na tomto portále naleznete jak „navedení“, jak řešit situace, tak také kontakty, adresy a chatové rozhraní.
 2. V oblasti dostupnosti a lokace služeb využíváme Mapu bez domova, která slouží jako adresář a zároveň přehled umístění působiště jednotlivých organizací. 
 3. V oblasti přehledu volných kapacit organizací je primární zdrojem aplikace na portále „Bezdomova“.

První pomoc 

První pomoc může zachránit lidský život, poskytuje se před příjezdem přivolané odborné pomoci. Její poskytnutí je povinné ze zákona. Připomínáme, že lidé bez domova jsou často ve zhoršené zdravotní kondici; mají vleklá, neléčená onemocnění, často nedodržují (nebo nemohou dodržovat) stanovená léčebná či režimová opatření. Dalšímu zhoršování jejich zdravotního stavu v řadě případů přispívá častá konzumace zejm. alkoholu (méně často nealkoholových drog). Proto lze říct, že ze zdravotního hlediska jsou lidé bez domova velmi často křehcí a do život ohrožujícího stavu se dostanou mnohem snáze, než nutričně dobře saturovaný jedinec většinové společnosti. 

Jak se chránit

Při kontaktu či hovoru s osobou bez přístřeší doporučujeme řídit se aktuálními nařízeními MZČR a Vlády ČR.

Je proto vhodné nosit u sebe jeden či dva páry ochranných rukavic, které pří případné pomoci můžete využít. Nemusí být sterilní, stačí běžné vyšetřovací latexové rukavice, prodávané ve velkých baleních.

Ústa je nejlépe mít kryta respirátorem kategorie FFP2, případně nanorouškou. Pokud není k dispozici, postačí alespoň šála.

Po ukončení kontaktu, pokud byl fyzický, sejměme rukavice. Při nejbližší příležitosti doporučujeme dezinfikovat ruce.

Základní zásady první pomoci:

BEZPEČNOSTZastavte se a zhodnoťte rizika – Položte si otázku, zda neohrožujete sebe nebo své okolí. Je třeba se v první řadě „zastavit“ a identifikovat rizika, zda je poskytování pomoci bezpečné vůči nám, okolí, ale také vůči člověku bez domova (např. nepracujte s AED defibrilátorem, když jsem jej předtím nikdy ani neviděli). Do této rychlé úvahy musí patřit i fakt, že neposkytnutí první pomoci je trestný čin podle §150 trestního zákoníku (trestní sazba až 2 roky). Trestný čin spáchá ten, „kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného“.
CO SE DĚJE?Ujasněte si, co se vlastně děje. Jde o úraz, nebo jste našel člověka, který nedýchá? Jaká je situace? Při zjišťování můžete mluvit nahlas, hlasem se uklidňujeme a lépe se přemýšlí.3 základní život ohrožující stavy s indikací k okamžitému přivolání ZZS: osoba nedýchá, nebije jí srdce silně krvácí.
KDE JSTE?Pro přivolání další pomoci bude potřebovat znát Vaši polohu. Tísňové lince (112 či přímo ZZS 155) můžete udat adresu nebo číslo štítku s kódem, který je umístěn na každém sloupu veřejného osvětlení (viz obr. č. 2). Ten naprosto přesně konkretizuje polohu daného sloupu a záchranářům umožní Vás najít (viz níže).
CALL FIRSTCall first“; než začnete dělat další intervence, je vhodné obrátit se na odborníky na lince 155, nechat si poradit a přivolat pomoc. Chybně poskytnutá pomoc může člověku uškodit!
DISPEČINK TÍSŇOVÉ LINKY 155Řiďte se radami dispečinku tísňové linky 112 či dispečinku ZZS na lince 155. Dispečeři jsou školení profesionálové, kteří Vás navedou, jak poskytovat první pomoc. 

Základní řešení život ohrožujících stavů

 • Osoba nedýchá (nebo jí nebije srdce) – Uvolněte ústní dutinu, pokud je třeba. Ujistěte se, že je postižený na zádech na tvrdém podloží (resuscitace na trávě je méně účinná, než na asfaltové cestě).
 • Lehce postiženému zakloňte hlavu.
 • Položte svoji ruku dlaní na hřbet druhé ruky a propleťte prsty (viz obr. č. 1).
 • Stlačujte hrudník uprostřed hrudní kosti frekvencí 100–120 stlačení za minutu do hloubky 5–6 cm (resp. do hloubky asi 1/3 hloubky hrudníku). Přitom mějte napnuté ruce, ideálně s propletenými prsty (viz obrázek). 
 • Nevyužívejte dýchání z úst do úst a to ani tehdy, když u sebe máte resuscitační roušku – mnohem významnější je pravidelná srdeční masáž.
 • Resuscitaci NEPŘERUŠUJTE. Nepřímou srdeční masáž ukončete pouze tehdy, pokud začne postižený reagovat nebo normálně dýchat, když si postiženého převezme lékař ZZS, případně z důvodu úplného vyčerpání zachraňujících. 
 1. Pokud je po ruce defibrilátor (AED – přístroj pro obnovení činnosti srdce pomocí elektrického výboje), použijte jej jen tehdy pokud víte jak (!)
Obr. 1 – Poloha rukou při kardiopulmonální resuscitaci (fotografie převzata z mojeambulance.cz)
 • Silně krvácí – Jakýmkoliv způsobem zastavte krvácení; nemáte-li po ruce obvaz, použijte oděv, „ucpěte“ ránu čímkoliv, co je po ruce a silně ovažte (např. šálou). Materiál, který máte k dispozici, nemusí být hygienicky čistý – např. při přikládání tlakového obvazu nemusíte mít hotové obvazy a sterilní krytí, poslouží jakákoliv tkanina (případné negativní důsledky nečistoty v ráně budou řešit až profesionálové v nemocnici).

Následují popisy typových situací, se kterými se můžete setkat nejčastěji

SituaceDoporučený postup
Pokud najdeme ležícího člověka na ulici a máme podezření, že by mohl být v ohrožení života…Před samotným kontaktem s klientem je žádoucí hlasité oslovení. Pokud člověk reaguje a komunikuje, lze mu nabídnout pomoc. Pokud člověk nereagujemůže být ohrožen jeho život (pokud nejde jen o spánek a klimatické podmínky jsou dobré). Zjistěte, zda má volné dýchací cesty, dýchá a nekrvácí. Dýchání – pokud si nejste jistí, kousek před ústa přibližte hřbet ruky. Ucítíte teplý vzduch při výdechu. Krvácení či viditelně ucpané dýchací cesty zjistíte vizuálně (a také bude člověk lapat po dechu a dusit se). Pokud budete resuscitovat a člověk se nebrání, znamená to, že resuscitaci postižený akutně potřebuje! 
Pokud vidíte krvácení…Zastavte ho jakýmkoliv způsobem (tlakem na ránu, přiložením šály, ručníku, jakékoliv fyzické ucpání), ideálně přiložením tlakového obvazu (je-li k dispozici – na ulici málokdy). Ránu ucpěte a ovažte jakýmkoliv materiálem, co je po ruce (nemusí být hygienicky čistý).
Pokud se postižený dusí…Pokud mohl něco vdechnout, podporujte ho ve vykašlání (zpravidla pomůže i mírný předklon a úder do zad). V případě kolapsu se snažte lehce zaklonit postiženému hlavu, případně vyčistit dutinu ústní…
Pokud postižený dýchá těžce ale pravidelně…Pomozte mu zaujmout vhodnou polohu pro ulehčení dýchání (polosed, při bezvědomí pak poloha na boku – nutná je trvalá kontrola stavu dýchání!). Pokud postižený zvrací a nemůže klečet, je třeba jej udržet v poloze na boku, aby nevdechl zvratky.
Pokud je v bezvědomí a nedýchá nebo jen lapá po dechu…Zahajte resuscitaci (viz výše) a zajistěte přivolání ZZS. Pokud není nikdo v okolí, kdo by mohl volat, nejprve zavolejte pomoc na čísle 155 a pak začněte resuscitovat. Dispečer Vás navede. Pokud má postižený křeče celého těla, vyčkejte, až křeče odezní! Nemějte strach, že osobě při resuscitaci ublížíte, pokud se nebrání a nechá vás provádět nepřímou masáž srdce, znamená to, že ji akutně potřebuje!
Pokud při resuscitaci zlomíte postiženému žebra…Pokračujte dál, dokud postižený nezačne sám dýchat. Zlomeniny žeber při resuscitaci nejsou život ohrožující a dobře se posléze zhojí. Kritická je obnova dýchání.
Pokud najdete podchlazeného člověka…Podchlazení bývá součástí nemoci, vyčerpání, poranění, může být zhoršeno vlivem alkoholu či drog. Lehká hypotermie je provázena třesem a blednutím tkáně, lehké omrzliny na dotek bolí a pálí. Středně a těžce postižený se již zimou netřese (!), mívá naopak poruchy vědomí, zpomalení psychomotorického tempa, mdloby (člověk může z důvodu podchlazení působit jako opilý, aniž by cokoliv pil!). Středně a silně omrzlá místa dotyčného nebolí ani nepálí (poškození nervů při hloubkovém podchlazení s devastací tkání).  Zamezte dalšímu podchlazování, použijte teplý oděv, máte-li, fólii (bývá v každé autolékárničce, pokud cestujete vozem) Volejte 155; jde o život ohrožující stav! Postiženým nehýbejte (každý pohyb vyčerpává). Ideální je poloha na zádech, případně na boku. Vyčkejte do příjezdu pomoci; je-li postižený pří vědomí, podejte sladké nápoje (např. máte-li v termosce, je-li poblíž kavárna)
Pokud narazíte na osobu, která je viditelně agresivní…Pokud není v ohrožení zdraví, ale svým chováním zdraví své či ostatních ohrožuje, volejte Městskou policii 156 nebo státní policii 158 a udržujte bezpečnou vzdálenost. Dle zkušeností řady organizací lidé bez domova navzdory předsudkům nebývají agresivní a to ani v podnapilém stavu. 
Potkáte-li osobu silně opilou, ležící…Hlasitě oslovte, zda bude reagovat. Pokud např. spí, pravidelně dýchá a nevykazuje známky zranění, pak záleží na dalších faktorech – např. jaké je počasí? Hrozí prochladnutí/umrznutí? Pokud ano, člověka hlasitě oslovte, že mu hrozí nebezpečí a zeptejte se jestli by souhlasil s převozem do tepla/sucha. Kontaktujte sociální terénní pracovníky pro osoby bez domova. Profesionálové následně zorganizují převoz nebo Vás navedou po telefonu, co dělat. Pokud možno, vytrvejte na místě do jejich příjezdu.
Osoba je zmatená, neorientovaná…Pokud narazíte na člověka, který je zmatený, jehož slova nedávají smysl, není orientovaný časem, místem, osobou a situací, je vhodné se pokusit jej uklidnit a volat Tísňovou linku 155. Může jít o projev duševního onemocnění a člověk potřebuje odbornou péči. Pokud lze s osobou mluvit, doporučujeme klidně a pomalu formulovat jednoduché věty, aby člověk zůstala na místě do příjezdu ZZS.
Když nastane delirium (těžká forma projevu odvykání na alkoholu; projevuje se poruchami vědomí, horečkou, dezorientaci v čase a prostoru, halucinací, bludy a paranoiou, zvýšeným tlukotem srdce, zrychleným dýcháním, pocením, třesem a křečemi)Lidé ve stavu deliria tremens jsou nebezpečni sobě i okolí a jejich úmrtnost je kolem 20%! Při podezření na tento odvykací stav u osoby na ulici proto neváhejte a vždy volejte 155. 
Když najdete člověk bez známek života…Pokud najdete člověka, který nereaguje, nedýchá, na dotek je kůže studená a tuhá, nejprve volejte 112 a řiďte se pokyny dispečera. K nálezu zemřelého musí přijet nejen ZZS (aby lékař konstatoval smrt), ale také Policie ČR, aby vyloučila cizí zavinění. Na zemřelého nijak dál nesahejte, nemanipulujte jím a poslouchejte pokyny dispečera ZZS. Je vhodné od těla odstoupit z důvodu případného ohledání okolí místa nálezu PČR.

Další situace, které zpravidla bezprostředně neohrožují život, ale mohou vést k závažným komplikacím:

SituaceDoporučený postup
Postižený je v alergickém šoku…Postižený hlásí „knedlík v krku“, kolabuje, viditelně otéká. Pokud máte k dispozici, podejte 2-3 tabletky jakéhokoliv léku proti alergii (zkuste případně zjistit, zda někdo kolemjdoucích v okolí bude lék mít – musíme předpokládat, že člověk bez domova ne vždy bude mít potřebné léky u sebe). Je-li to možné, chlaďte krk obkladem, abyste zmírnili případný otok. Volejte Tísňovou linku 155, protože může hrozit zhoršení stavu a udušení.
Když je člověk popálený/opařený…Sundejte zasažený oděv, odstraňte všechny prstýnky, náramky, hodinky atd. z postižených míst; postižené plochy chlaďte studenou vodou až do příjezdu záchranné služby. Přiškvařené oblečení (např. z umělých vláken) NIKDY nestrhávejte. Při rozsáhlém postižení chlaďte pomocí obkladů zejména obličej a krk.
Je-li více zraněných (např. při požáru přístřešku, kde přespává více lidí)…Nejprve obhlédněte místo neštěstí s cílem zjistit hrozící rizika, získání představy o počtu postižených a charakteru postižení. Pak volejte tísňovou linku 155. Pořadí pro ošetření raněných je následující: PRIORITA 1: postižení se závažným krvácením, postižení s poruchou dýchání, postižení v bezvědomí, kteří sami dýchají, nebo začnou dýchat po uvolnění dýchacích cest. PRIORITA 2: postižení při vědomí, neschopní samostatné chůze. PRIORITA 3: postižení při vědomí, schopní samostatné chůze. PRIORITA 4 (neošetřují se): postižení v bezvědomí se zástavou dechu i oběhu se v situaci s velkým počtem postižených NEOŠETŘUJÍ (neresuscitují!).

Doporučení z dobrých praxí záchranných služeb

Doporučujeme se také zaměřit na zjištění příznaků stavů, které život sice bezprostředně neohrožují, ale mohly by způsobit komplikace, kdyby zůstaly neodhalené. 

Soustřeďte se zejména na:

Hlava (včetně očí) – jaká je barva v obličeji? Mrká, sleduje očima? Není obličej nápadně nesymetrický? Nejsou kolem úst zvratky nebo jiné nepatřičné věci? Nekrvácí z povrchu hlavy, z úst, z uší, z nosu? Dech: nejsou slyšet nějaké nepatřičné zvuky – sípání, bublání, chrčení, nápadně rychlý nebo naopak pomalý dech, nepravidelnost dechu? Zornice: nejsou nápadně úzké, nápadně široké, nebo asymetrické (jedna užší, druhá širší?).

Hrudník – zvedá se při dýchání pravidelně a symetricky? Nevidíme známky poranění, cizí těleso?

Břicho – nejsou nápadné známky úrazu, rány, krvácení, bolestivost, nápadná deformace, vzedmutí?

Končetiny – nejsou patrné deformity, rány, krvácení? Porovnáváme pohyblivost levé a pravé končetiny (vyzveme postiženého, aby zahýbal prsty vlevo a vpravo).

Teplota postiženého – jaký je tepelný komfort? Není postižený prochladlý nebo přehřátý?

Informace o postiženém –přívěsek („psí známky“), identifikační karta upozorňující na onemocnění nositele (bývá uveden typ choroby, užívané léky, kontakt na lékaře aj.)

Nejčastější situace a jejich řešení

S lidmi bez domova se ve městě setkáváme často, a v některých případech si nemusíme být jistí, jak se k nim chovat. Proto přinášíme doporučené postupy, jak reagovat ve vybraných situacích. Pamatujme, že člověk bez přístřeší nebývá zpravidla agresivní (hlasitý slovní projev nemusí být projevem agrese) a je k němu třeba přistupovat s nadhledem a laskavostí.

SituaceDoporučený postup
Člověk bez domova mne požádá o peníze…Doporučujeme se vlídně zeptat, na co je potřebuje. Pokud má hlad, můžete spolu třeba zajít koupit jídlo nebo mu můžete jídlo přímo darovat. Darovat můžete také třeba stravenku. Je na Vašem zvážení, zda člověku bez domova dáte hotové peníze. Může si za ně koupit nejen potraviny a základní životní potřeby, ale třeba také alkohol a cigarety. 
Když mi člověk bez domova řekne, že má hlad…Můžete jít sám nebo společně s ním koupit něco k jídlu. Záleží na našem uvážení a dohodě, zda zvolíte suché potraviny (např. rohlíky, sýr, šunku, tyčinku) anebo něco teplého (polévku s sebou, párek v rohlíku apod.). Při volbě jídla doporučujeme uvážit aktuální klimatickou situaci. Také můžete nahlédnout na webový portál „Bezdomova“, či přímo v prokliku na mapu výdejních míst.
Když mě člověk bez domova požádá o alkohol či cigaretu…Závisí na vašem posouzení. Cigareta či alkohol obecně škodí, zároveň ale osoby závislé na alkoholu potřebují alkohol k tomu, aby „normálně“ chodily, mluvily atd. I cigareta může přinést výraznou úlevu od abstinenčních příznaků.
Člověk bez domova požádá o jinou materiální pomoc… Pokud Vás na ulici někdo požádá např. o oblečení, můžete mu jej přímo darovat (chcete-li) anebo jej můžete poslat do některého denního či distribučního centra. Pro zjištění adres můžete využít aplikaci „Bezdomova“, kde najdete mapu příslušných zařízení anebo mapu, kde jsou zároveň lokace.
Najdu nehybného člověka bez domova ve vozidle MHD…Hlasitě jej oslovte Pokud nereaguje, zjistit základní životní funkce. Pokud reaguje, zjistěte orientaci, komunikaci, schopnost pohybu, případně zdravotní stav (viditelné zhoršení, zranění atd). Pokud komunikuje, zeptejte se, zda potřebuje pomoc. Pokud souhlasí, můžete mu přes portál Bezdomova najít potřebnou službu, nebo zavolat terénní sociální pracovníky. Pracovník Vás poté navede, co dál dělat. Můžete také použít chatové rozhraní (v pracovní době od… do). Nejbližší pobytovou službu také naleznete na mapě.V případě, že je člověk v život ohrožujícím stavu, volejte neprodleně ZZS!
Najdu nehybného člověka bez domova na zastávce…Postupujte jako výše.
Najdu osobu bez domova v provizorním přístřešku…Postupujte jako výše. Pokud však člověk normálně zareaguje a komunikuje, je třeba se nejprve zeptat, že potřebuje pomoc. Pokud tuto pomoc nemůžete poskytnout sami, můžete se pokusit ji zprostředkovat prostřednictvím portálu “Bezdomova”. 
Člověk je agresivní a domáhá se pomoci…Pokud narazíte na osobu, která se chová agresivně, doporučujeme kontaktovat MP či PČR. Důvodem může být nejen např. závislost nebo aktuální rozpoložení, ale může jít také o projev onemocnění, které bude policie dále řešit s ZZS. Navzdory řadě představ lidé bez domova zpravidla agresivní nebývají a to ani pod vlivem alkoholu…

Další možnosti pomoci, které jako jednotlivec můžete udělat a kterými můžete podpořit lidi bez domova:

 • Můžete se zapojit do distribuce jídla jako jednotlivec či jako skupina dobrovolníků. Aktuální místa, kde se jídlo vydává a kdo se do něj zapojuje, naleznete na této mapě
 • Nakoupit jídlo a věnovat jej Potravinové bance, která jej bude distribuovat lidem bez domova.
 • Darovat teplé oblečení, které pak organizace předají potřebným lidem. Mapu a kontakty na tyto organizace naleznete zde. Můžete také využít přímo charitativní šatníky, které provozuje například CharitaArmáda spásy nebo Naděje.
 • Máte-li starší nábytek v dobrém stavu, který už nevyužijete a rádi byste jej darovali, můžete jej darovat k dalšímu využití Nábytkové bance Centra sociálních služeb Praha.
 • Koupit „Nocleženku“ (která hradí náklady na ubytování lidí bez přístřeší, které organizuje např. Armáda Spásy, Charita, Naděje,…)
 • Zakoupit si Nový prostor (podpora jak sociální rehabilitace, tak přímo prodejce)
 • Zapojit se jako dobrovolník (například Český červený kříž, či portál “Dobrovolnik.cz“)
 • Kontaktovat s konkrétní nabídkou pomoci (finance, čas, jiná podpora) některou pomáhající organizaci (viz adresář v kap. 5) 

Hromadná materiální pomoc, potravinová banka, dobrovolnictví, šatníky, nábytková banka

 • Hromadná potravinová pomoc

Pokud byste měli zájem se zapojit do pomoci lidem bez domova ve větším měřítku (např. výdejem stravy, distribucí materiální pomoci, a pod.), pak je důležité znát Minimální zásady poskytování potravinové pomoci. Pokud se k němu poskytovatelské organizace připojí, mohou se stát součástí koordinačního a vyjednávacího celku organizací ve vztahu k městským částem a MHMP.

Výdej stravy přitom má být organizován tak, aby bylo minimalizováno lokální zatížení. Dodržování níže uvedených zásad je proto podmínkou pro čerpání veřejných prostředků a zapojení do sítě koordinované Centrem sociálních služeb Praha (CSSP) s tím, že hlavní místa výdeje spoluurčuje MHMP, případně CSSP. Stanoviště distribuce materiální pomoci terénu se v průběhu zimy mění. Aktuální Informace o místech, kde probíhá výdej jídla, je dostupný na mapě zde.

Minimální zásady poskytování potravinové pomoci

Pro hladký chod hromadné distribuce ve veřejném prostoru je nezbytné, aby bylo její poskytování dopředu domluveno (či alespoň oznámeno) na příslušnou MČ, protože zpravidla bude probíhat na pozemku MČ (zaparkovaná dodávka apod.). Místo je proto potřeba volit tak, aby bylo dostupné MHD, zároveň aby distribuce neznamenala neúměrnou zátěž místních obyvatel.

Strava a další vydávaná pomoc je určena lidem bez domova či zjevně potřebným osobám. Pracovníci organizace při výdeji klienty nediskriminují, chovají se s respektem a pomáhají vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí. Dále dodržují tyto doporučené zásady:

 • Strava či další vydávaná pomoc je poskytnuta pouze přítomným osobám.
 • Příjemci pomoci jsou při výdeji povinni dodržovat vzájemnou ohleduplnost a respektovat pokyny personálu.
 • V případě nedodržení veřejného pořádku, fyzického či verbálního napadení zaměstnanců nebo jiných příjemců pomoci lze vydání stravy či jiné pomoci odmítnout.
 • Příjemci pomoci jsou povinni v místě výdeje a jeho okolí udržovat veřejný pořádek, vyhazovat odpad do poskytnutých nádob či pytlů a nezanechat v místě výdeje žádné osobní věci.
 • Po výdeji pomoci zajistí organizátoři na místě nezbytný úklid a odstranění vzniklého odpadu.
 • Podrobnosti zabezpečení místa a veřejného pořádku, hygieny, organizace a řešení konfliktů upravuje Manuál poskytování potravinové pomoci.

Organizační požadavky

Organizace poskytující pomoc konzultuje zamýšlené místo, čas, způsob a rozsah hromadné distribuce s Centrem sociálních služeb Praha. Místo zvolené pro distribuci by mělo splňovat následující podmínky:

 • V lokalitě jsou zjištěny zvýšené potřeby osob bez domova a zároveň zde není zařízení jiné sociální služby (NDC).
 • Jedná se o ulici či veřejné prostranství přednostně ve správě hl. m. Prahy.
  V případě, že je toto místo ve správě městské části, organizace poskytující pomoc umístnění distribuce s příslušnou městskou části předjedná. V případě, že je místo ve veřejné zeleni, musí organizace požádat o výjimku příslušného vlastníka veřejné zeleně. 

Poskytující organizace zajistí výdej stravy buď v původním obalu, nebo v recyklovatelném obalu. Neměly by se používat jednorázové plastové obaly a nádoby. Poskytující organizace dále zajistí sběr a likvidaci tříděného odpadu během
a po skončení distribuce.

Poskytující organizace dbá při distribuci na dodržování veřejného pořádku a nařízení k ochraně veřejného zdraví. V případě, že pořádek není schopna zajistit, požádá o pomoc Městskou policii, či distribuci ukončí. Zajistí také dostatečné personální kapacity na samotný výdej stravy i na následující úklid místa výdeje a jeho bezprostředního okolí. 

Hygienické požadavky

Výdej potravin musí splňovat hygienické normy, plynoucí zejména z vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Administrativní požadavky

V případě, že je distribuce financována HMP prostřednictvím CSSP, musí poskytující organizace splnit náležitosti výkaznictví dle předpisu CSSP.

Řešení stížností

Stížnosti na nedostatky v zajištění veřejného pořádku, hygieny či jiných pravidel poskytování potravinové pomoci řeší poskytující organizace se stěžovatelem a zároveň o nich informuje CSSP.

 • Potravinová banka

Do hromadné potravinové pomoci patří také Potravinová banka. Ta získává ze supermarketů a od dalších donátorů potraviny např. před koncem záruční lhůty a přerozděluje potřebným. Mezi odběratele patří poskytovatelé sociálních služeb, ale po dohodě mohou odebírat i kluby nebo jiné pomáhající organizace. Rozdělování je vždy zcela v kompetenci každé regionální potravinové banky. Snaha je především pomoci lidem v akutní nouzi, ale svou roli hraje i velikost a možnosti odběratelské organizace. Například, jestli vaří pro své uživatele nebo jestli je schopna přijímat právě potraviny po datu minimální trvanlivosti nebo si jezdit pro čerstvé ovoce a zeleninu. Distribuce pak probíhá prostřednictvím neziskových a charitativních organizací mezi Klokánky, domovy na půl cesty, azylové domy, služby pro drogově závislé, dále R mosty, Naděje, Charita, Armáda spásy a mnoho dalších NNO. Do tohoto typu pomoci se lze zapojit trojím způsobem:

 1. Staňte se dobrovolníkem – Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj hledá pomocnou ruku do skladu na adrese Zdiby Přemyšlení, U Továrny 1. Máte-li chuť a odhodlaní, ozvěte se na veradous.praha@post.cz
 2. Přispějte – Fungování potravinové banky je hrazeno z omezených prostředků poskytovaných ministerstvem práce a sociálních věcí. I drobný příspěvek pomůže. Pokud chcete pomoci, můžete poslat finanční příspěvek na sbírkový účet: 2801779543/2010.
 3. Darujte potraviny – Máte obchod s potravinami, které mnohdy skončí v popelnicicích? Podělte se o ně s potřebnými. Máte-li možnost pravidelně poskytovat potravinové bance potraviny, ozvěte se na veradous.praha@post.cz.
 • Dobrovolnictví

Dobrovolnictví provádí na území HMP řada organizací. Informace o dobrovolnictví shromažďuje například portál “Dobrovolnik.cz“. Jendou z nejvýraznějších organizací, která dobrovolnictví pro lidi bez domova organizuje, je Český červený kříž. Chcete-li se stát dobrovolníkem ČČK, vytiskněte si přihlášku a navštivte místní skupinu ČČK, pokud víte, že ve Vaší obci působí, nebo s ní navštivte Úřad Oblastního spolku ČČK ve Vaší oblasti (okrese). Adresu, e-mail a telefonní číslo nejdete v adresáři místních organizací nebo napište na email dobrovolnik@cervenykriz.eu.

Dobrovolníkem ČČK může být fyzická osoba, která není členem ČČK ani k němu není v pracovním poměru, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK na základě uzavřené dohody. Další informace o dobrovolnictí naleznete přímo na webu Českého červeného kříže.

 • Šatníky

Posláním humanitárních šatníků je poskytnout cílové skupině alespoň základní oděvy. Cílem je shromažďování oděvů, obuvi, ložního prádla, spacáků, přikrývek, ale i zavazadel či sportovních a školních potřeb od dárců, a jejich distribuce potřebným. Zvláštní naléhavosti tato služba nabývá v době tzv. “Zimních humaitárních opatření”, kdy klesají teploty a lidé na ulici jsou zvlášť ohroženi. Místa, kde šatníky vydávají oblečení (zpravidla zcela zdarma či za symbolické úhrady), najdete například na této mapě.

Můžete-li darovat oblečení, lze využít například následující organizace:

Charitní šatník Farní charita Stodůlky

Přecechtělova 2243, 155 00 Praha 5, tel.: 608 539 796, 733 108 816
e-mail: marketadlouha@seznam.czwww.stodulky.charita.cz

provozní doba: Po 17-18 hod. pro muže; Po 18-18.45 hod. pro ženy (mino prázdnin)


Kontaktní středisko sociální pomoci v Praze 6 Diakonie Broumov

Za Hládkovem 973/4, 169 00 Praha 6, tel.: 233 355 444e-mail: diakonie@diakoniebroumov.org, www.diakoniebroumov.org

provozní doba: Po-Pá 13-18 hod.


Kontaktní středisko sociální pomoci v Praze 9 Diakonie Broumov

Doležalova 1021/1, 198 00 Praha 9, tel.: 281 911 943e-mail: diakonie@diakoniebroumov.org, www.diakoniebroumov.org

provozní doba: Po-Pá 10-17hod.; první So v měsíci 10-14 hod.

Praha 10
Kontaktní středisko sociální pomoci v Praze 10, Diakonie Broumov

Taškentská 1413/8, 100 00 Praha 10, tel.: 272 734 123e-mail: diakonie@diakoniebroumov.org, www.diakoniebroumov.org provozní doba: 12.30-17.30 hod.

 • Nábytková banka

Nábytková banka (zřizovaná Centrem sociálních služeb Praha) poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám obyvatel Prahy, jako jsou samoživitelky, rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo lidé bez domova při zabydlování. Svoji pomoc orientuje na ty, kteří zejména při vstupu do bydlení vyčerpali jiné možnosti pořízení vybavení svého bydlení a je vhodné je takto podpořit. Máte-li tedy nábytek, který nevyužijete a mohl by ještě posloužit, můžete využít formulář pro dárce, nebo jste-li firma, formulář pro firmy.

Ubytovávání osob v městských ubytovnách

Městské ubytovny (MUb) byly zřízeny na základě usnesení RHMP z 1.7.2022, které upravuje také spolupráci CSSP jako koordinátora a poskytovatelských organizací – Armáda spásy, Jako doma a Naděje, a provozovatele MUb U Kloubových domů, TCP.

Volné kapacity MUb jsou obsazovány zájemci, kteří podají žádost o ubytování na Městské ubytovně, kterou je možné podávat od pondělí 17.10.2022 a to na Kontaktních místech pro bydlení a v Sociálně právní poradně Kontakt. Žádost je do 40 dnů zpracována a zájemce je zařazen do pořadníku.

Ubytování v MUb je poskytováno na základě smlouvy o ubytování na 1 rok. Po této době je možné prodloužení pobytu, čemuž předchází individuální posouzení situace ubytovaného a jeho dosavadní průběh pobytu na ubytovně.

Kritéria pro přijetí na MUb

Cílovu skupinou (MUb) jsou osoby bez domova žijící na ulici nebo osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení. Tyto osoby jsou pobytem na ulici nebo ztrátou bydlení ohrožené a zranitelné především z důvodu svého věku či zdravotního stavu. Podpora těmto osobám spočívá zejména ve stabilizaci sociálně nepříznivé situace a zajištění následného standardního bydlení. Obecně platí, že MUb je určena pro dospělé zranitelné osoby v sociálně nepříznivé situaci, které jsou v bytové nouzi a jsou ohroženy s riziky spojenými s životem bez přístřeší. V současné  době zároveň není možné ubytovat rodiče s dětmi. V bodech lze kritéria shrnout takto:

 • věk – preferovanou cílovou skupinou jsou osoby ve vyšším věku,
 • bytová situace / nouze a její akutnost – zohledňuje se kvalita stávajícího bydlení, přičemž preferovanou skupinou osob jsou lidé bez přístřeší a pobývající na noclehárnách. Dále se zohledňuje délka trvání bytové nouze, za kterou se považuje stav na škále od nejistého bydlení až po absenci bydlení. Také se přihlíží na délku skutečného pobytu v Praze,
 • příjem – přijímány jsou osoby, jejichž příjem nepřesáhne čtyřnásobek životního minima (18480 Kč) za měsíc, přičemž jsou bodově zvýhodněny osoby s nějnižšími příjmy,
 • zdravotní obtíže či omezení – preferovanou cílovou skupinou jsou osoby, kterým díky bytové nouzi hrozí újma na zdraví vzhledem k jejich stávajícím zdravotním obtížím či omezení,
 • kompetence využívat MUb – na MUb není možné přijmout osoby, které jsou závislé na pomoci a péči druhé osoby v oblasti mobility, bydlení a péče o sebe.

Provoz humanitárních ubytoven se od humanitárních hotelů liší jednoduššími pravidly, protože u humanitárních ubytoven se nutně nepočítá se stabilizací osob ale především s bezprostřední ochranou zdraví a života ubytovaných. 

Schválení žádosti

Žádost schvaluje ředitel CSSP podle doporučení pracovní skupiny pro MUb. Má však také pravomoc žádost neschválit, vrátit k přehodnocení, případně vrátit k přehodnocení i žádost, která nebyla pracovní skupinou doporučena ke schválení. Pokud se tak stane, je zájemce oddělením koordinace MUb vyzván k doložení dalších podkladů žádosti a opět se žádost projednává v pracovní skupině.

O výsledku schválení žádosti a zařazení do pořadníku jsou zájemci informováni.

Další pomáhající organizace

Osobám bez domova pomáhá celá řada organizací. Distribuce pomoci a podrobnější návody najdete na portále Bezdomova, provozovaném Centrem sociálních služeb Praha. 

Adresář služeb, kontakty a volné kapacity pomoci jsou také obsaženy v aplikaci „Bezdomova“. Aplikace je na webu přístupná komukoliv, nevyžaduje instalaci ani stažení. Jediné, co k jejímu provozu potřebujete, je datové připojení (minimální spotřeba). 

Adresář klíčových organizací, zapojených do pomoci lidem bez domova na území HMP, naleznete v aplikaci Bezdomova, umístění a další informace v Mapě bez domova.